Commandez La Chronique des Marchés Publics
2022 - 2023

En stock

Le bestseller juridique annuel qui reprend les dernières actualités des marchés publics au niveau belge et européen, un commentaire pratique des arrêts les plus percutants rendus durant l’année écoulée et des articles doctrinaux des plus grands experts en la matière.

 • 16ème édition
 • +70 auteurs
 • 35 articles thématiques
 • Pratique

Contenu

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations

Avant-propos de l’édition 2023 – Voorwoord bij de uitgave 2023

Baromètre des marchés publics belges (2000-2022) – De Belgische aanbestedingsbarometer (2000-2022)

Loïc De Wilde

Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

Youri Musschebroeck en Romy DE CANNIÈRE – Overzicht van met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2022

Séverine MONJARDEZ et Samuel WAUTHIER – Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2022

Rechtspraak – Jurisprudence

Kris WAUTERS en Marie POISQUET – Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2022 inzake overheidsopdrachten en concessies

Constant DE KONINCK et Lydia DE CREMER – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2022 en matière de marchés publics  

Patrick THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2022

Peter FLAMEY, Evi MEES en Constant DE KONINCK – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2022

Maëlle RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics 2022

Tess LEPPERS en/et Maëlle RIXHON  – De arresten van de Raad van State in enkele cijfers – Vergelijking van de XIIde en de VIde Kamer anno 2022 / Les arrêts du Conseil d’État en quelques chiffres – Comparaison des XIIe et VIe Chambres anno 2022

Thema-artikelen – Articles thématiques

 1. Nicolas CARIAT et Irène MATHY – Marchés publics et concessions des adjudicateurs belges : variations sur le droit applicable et les juridictions compétentes
 2. Isabelle COOREMAN en Evi DEGROODT – De huidige tendensen in de selectiefase bij de aankoop van medische apparatuur voor niet-invasieve medische beeldvorming door ziekenhuizen – Recente tendensen gewikt en gewogen
 3. Mathieu THOMAS et Lea TREFON – Vers une application large du régime de rectification des erreurs matérielles ? Analyse au regard de l’arrêt n° 253.627 du Conseil d’Etat du 2 mai 2022
 4. Matthias CASTELEIN en Jeffrey ROEGIERS – De onderhandelingsprocedures in de speciale sectoren. Enkele aandachtspunten
 5. Sébastien KAISERGRUBER – Les motifs d’exclusion au regard de la loi du 18 mai 2022
 6. Wouter MOONEN, Thomas CHRISTIAENS en Jarien BLOEMEN – Wettigheidskritieken tegen het bestek in overheidsopdrachten: capita selecta
 7. Kristof UYTTERHOEVEN en Stephanie MORAS – Onvoorzienbare omstandigheden in het KB AUR in de ban van artikel 5.74 NBW
 8. Charles MARKOWICZ – La vérification des prix en pratique
 9. Simon VERHOEVEN en Ellen WOUTERS – Wat als … mijn offerte substantieel onregelmatig is? Enkele kritische bedenkingen bij de regularisatiemogelijkheid
 10. Tim BRUYNINCKX – De vermelding van een maximale hoeveelheid of waarde in de aankondiging van een raamovereenkomst
 11. Philippe HOREMANS – Quelques suggestions au législateur
 12. Ann EECKHOUT en Lotte OTTEVAERE – Het belang van het veiligheids- en gezondheidsplan bij gunning en uitvoering van een overheidsopdracht van werken
 13. Stef FEYEN en Mathijs VAN HAVER – Corrigerende maatregelen: de aanbestedende overheid als judge, jury en executioner?
 14. Cyrille DONY – La vérification des prix dans les marchés publics de services : quels éléments prendre en considération ?
 15. Anthony POPPE – De vervanging van de opdrachtnemer in de uitvoering van een overheidsopdracht: draagwijdte, opportuniteiten en aandachtspunten
 16. Elisabeth ROBBROECKX – Het verbeteren van offertes: errare humanum est?
 17. Kim Eric MÖRIC, Céline ESTAS, Mathieu DEKLEERMAKER et Rosa OUBIÑA CAVIEDES – Imprévisions, marchés publics et le nouveau Code Civil
 18. Jorien VAN BELLE en Michiel VAN LERBEIRGHE – De interactie en spanningsvelden tussen GDPR en overheidsopdrachten
 19. Baudouin HEUNINCKX – La Commission des marchés publics: l'incubateur de la règlementation belge
 20. Joyce VAN CAEYZEELE – Selectie- en/of gunningscriteria: what's in a name?
 21. Brice ANSELME et Véronique CHRISTIAENS – Marchés publics : résiliation unilatérale et code civil
 22. Stijn MAEYAERT en Bart GHEYSENS – Doorselectie en UEA: hoe Europa de Belgische conventionele werkwijzen uitdaagt
 23. Steven VAN GARSSE en Alexander VERSCHAVE – Klimaatneutraal aanbesteden: boter aan de galg?
 24. Antoine GEORIS et Maxime VANDERSTRAETEN – L'achat conjoint de contre-mesures médicales au niveau européen : enseignements et perspectives au-delà de la crise Covid
 25. Daniel CORTEZ CAZAS en Jens MOSSELMANS – De zittende dienstverlener: hoe hard plakt de tafel? 
 26. Anke MESKENS –  “Zoals het klokje thuis tikt…”: Recente evoluties inzake in house-contracten
 27. Marie Vastmans, Alice Troisfontaines et Mickaël Dheur– L’erreur manifeste d’appréciation en matière de marchés publics : examen de la jurisprudence récente du Conseil d’État
 28. Sofie LOGIE – Hoe de btw bij de gunning van een overheidsopdracht het verschil kan maken
 29. Joris Wouters en Geert Van Engelgem – De beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid onder de loep: een analyse van recente rechtspraak
 30. Jérôme DENAYER – L’éthique, au cœur des marchés publics ?
 31. Bob MARTENS en Tess LEPPERS – De vereiste van een ISO-certificaat in de selectiecriteria: enkele vraagstukken
 32. Joost BOSQUET en Gert OP DE BEECK – De verplichte mogelijkheid tot regularisatie van het beroep op de draagkracht van een onbekwame onderaannemer bij gunning en uitvoering
 33. Matthieu LEYSEN – Les mesures d’office dans les marchés publics de travaux
 34. Nathanaëlle KIEKENS, Linde BEVERNAEGE en Elise DESCHEEMAEKER – Bevragingsverplichtingen bij publieke vastgoedtransacties: een stand van zaken
 35. Marco SCHOUPS, David VAN VALCKENBORGH en Janice DEMEESTER – Over de gevolgen van de laattijdige goedkeuring van detail- en werktekeningen, andere documenten of voorwerpen door de aanbesteder
 36. Bernard DE COCQUÉAU et François PAULUS – Questions diverses en matière d’agréation
 37. Ewoud HACKE en Ellen VERSCHUERE – Contracteren met de overheid: welke spelregels zijn van toepassing?
 38. France VLASSEMBROUCK, Yassine LAGHMICHE et Iris QUÉVY – La problématique des irrégularités substantielles dans les marchés publics : examen de jurisprudence récente
 39. Jan DE LEYN – Overheidsopdrachten en artificiële intelligentie
 40. Bérénice WATHELET, Renaud THUNGEN, Corentin BRISBOIS et Arthur MORLAND – Mesures d’office : le droit privé cité en intervention
 41. Christophe LENDERS en Cindy MEYNENDONCKX – Artikel 38/10 AUR – De aanbesteder aan zet

Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

Peter FLAMEY en/et Constant DE KONINCK – Overzicht van in 2022 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2022

De editors – Les éditeurs

De auteurs – Les auteurs

Repertorium Advocaten– Répertoire Avocats

Trefwoordenregister – Index des mots clefs  

Youri Musschebroeck en Romy DE CANNIÈRE – Overzicht van met betrekking tot het overheidsopdrachtenrecht relevante Europese en Belgische wet- en regelgeving, gepubliceerd in 2022

Séverine MONJARDEZ et Samuel WAUTHIER – Compte rendu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2022

Kris WAUTERS en Marie POISQUET – Kroniek van rechtspraak van het Hof van Justitie 2022 inzake overheidsopdrachten en concessies

Constant DE KONINCK et Lydia DE CREMER – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice 2022 en matière de marchés publics  

Patrick THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2022

Peter FLAMEY, Evi MEES en Constant DE KONINCK – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State 2022

Maëlle RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics 2022

Tess LEPPERS en/et Maëlle RIXHON  – De arresten van de Raad van State in enkele cijfers – Vergelijking van de XIIde en de VIde Kamer anno 2022 / Les arrêts du Conseil d’État en quelques chiffres – Comparaison des XIIe et VIe Chambres anno 2022

 1. Nicolas CARIAT et Irène MATHY – Marchés publics et concessions des adjudicateurs belges : variations sur le droit applicable et les juridictions compétentes
 2. Isabelle COOREMAN en Evi DEGROODT – De huidige tendensen in de selectiefase bij de aankoop van medische apparatuur voor niet-invasieve medische beeldvorming door ziekenhuizen – Recente tendensen gewikt en gewogen
 3. Mathieu THOMAS et Lea TREFON – Vers une application large du régime de rectification des erreurs matérielles ? Analyse au regard de l’arrêt n° 253.627 du Conseil d’Etat du 2 mai 2022
 4. Matthias CASTELEIN en Jeffrey ROEGIERS – De onderhandelingsprocedures in de speciale sectoren. Enkele aandachtspunten
 5. Sébastien KAISERGRUBER – Les motifs d’exclusion au regard de la loi du 18 mai 2022
 6. Wouter MOONEN, Thomas CHRISTIAENS en Jarien BLOEMEN – Wettigheidskritieken tegen het bestek in overheidsopdrachten: capita selecta
 7. Kristof UYTTERHOEVEN en Stephanie MORAS – Onvoorzienbare omstandigheden in het KB AUR in de ban van artikel 5.74 NBW
 8. Charles MARKOWICZ – La vérification des prix en pratique
 9. Simon VERHOEVEN en Ellen WOUTERS – Wat als … mijn offerte substantieel onregelmatig is? Enkele kritische bedenkingen bij de regularisatiemogelijkheid
 10. Tim BRUYNINCKX – De vermelding van een maximale hoeveelheid of waarde in de aankondiging van een raamovereenkomst
 11. Philippe HOREMANS – Quelques suggestions au législateur
 12. Ann EECKHOUT en Lotte OTTEVAERE – Het belang van het veiligheids- en gezondheidsplan bij gunning en uitvoering van een overheidsopdracht van werken
 13. Stef FEYEN en Mathijs VAN HAVER – Corrigerende maatregelen: de aanbestedende overheid als judge, jury en executioner?
 14. Cyrille DONY – La vérification des prix dans les marchés publics de services : quels éléments prendre en considération ?
 15. Anthony POPPE – De vervanging van de opdrachtnemer in de uitvoering van een overheidsopdracht: draagwijdte, opportuniteiten en aandachtspunten
 16. Elisabeth ROBBROECKX – Het verbeteren van offertes: errare humanum est?
 17. Kim Eric MÖRIC, Céline ESTAS, Mathieu DEKLEERMAKER et Rosa OUBIÑA CAVIEDES – Imprévisions, marchés publics et le nouveau Code Civil
 18. Jorien VAN BELLE en Michiel VAN LERBEIRGHE – De interactie en spanningsvelden tussen GDPR en overheidsopdrachten
 19. Baudouin HEUNINCKX – La Commission des marchés publics: l'incubateur de la règlementation belge
 20. Joyce VAN CAEYZEELE – Selectie- en/of gunningscriteria: what's in a name?
 21. Brice ANSELME et Véronique CHRISTIAENS – Marchés publics : résiliation unilatérale et code civil
 22. Stijn MAEYAERT en Bart GHEYSENS – Doorselectie en UEA: hoe Europa de Belgische conventionele werkwijzen uitdaagt
 23. Steven VAN GARSSE en Alexander VERSCHAVE – Klimaatneutraal aanbesteden: boter aan de galg?
 24. Antoine GEORIS et Maxime VANDERSTRAETEN – L'achat conjoint de contre-mesures médicales au niveau européen : enseignements et perspectives au-delà de la crise Covid
 25. Daniel CORTEZ CAZAS en Jens MOSSELMANS – De zittende dienstverlener: hoe hard plakt de tafel? 
 26. Anke MESKENS –  “Zoals het klokje thuis tikt…”: Recente evoluties inzake in house-contracten
 27. Marie Vastmans, Alice Troisfontaines et Mickaël Dheur– L’erreur manifeste d’appréciation en matière de marchés publics : examen de la jurisprudence récente du Conseil d’État
 28. Sofie LOGIE – Hoe de btw bij de gunning van een overheidsopdracht het verschil kan maken
 29. Joris Wouters en Geert Van Engelgem – De beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid onder de loep: een analyse van recente rechtspraak
 30. Jérôme DENAYER – L’éthique, au cœur des marchés publics ?
 31. Bob MARTENS en Tess LEPPERS – De vereiste van een ISO-certificaat in de selectiecriteria: enkele vraagstukken
 32. Joost BOSQUET en Gert OP DE BEECK – De verplichte mogelijkheid tot regularisatie van het beroep op de draagkracht van een onbekwame onderaannemer bij gunning en uitvoering
 33. Matthieu LEYSEN – Les mesures d’office dans les marchés publics de travaux
 34. Nathanaëlle KIEKENS, Linde BEVERNAEGE en Elise DESCHEEMAEKER – Bevragingsverplichtingen bij publieke vastgoedtransacties: een stand van zaken
 35. Marco SCHOUPS, David VAN VALCKENBORGH en Janice DEMEESTER – Over de gevolgen van de laattijdige goedkeuring van detail- en werktekeningen, andere documenten of voorwerpen door de aanbesteder
 36. Bernard DE COCQUÉAU et François PAULUS – Questions diverses en matière d’agréation
 37. Ewoud HACKE en Ellen VERSCHUERE – Contracteren met de overheid: welke spelregels zijn van toepassing?
 38. France VLASSEMBROUCK, Yassine LAGHMICHE et Iris QUÉVY – La problématique des irrégularités substantielles dans les marchés publics : examen de jurisprudence récente
 39. Jan DE LEYN – Overheidsopdrachten en artificiële intelligentie
 40. Bérénice WATHELET, Renaud THUNGEN, Corentin BRISBOIS et Arthur MORLAND – Mesures d’office : le droit privé cité en intervention
 41. Christophe LENDERS en Cindy MEYNENDONCKX – Artikel 38/10 AUR – De aanbesteder aan zet

Peter FLAMEY en/et Constant DE KONINCK – Overzicht van in 2022 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2022

Avec la présente chronique les rédacteurs se sont fixés comme objectif de mettre à la disposition de l’utilisateur un instrument utile sous forme de chroniques et de références permettant de mieux orienter celui-ci dans le maquis des législations et des réglementations.

Les Chronique des Marchés Publics sont en outre enrichie d’un nombre important d’articles thématiques juridiques relatifs à des problèmes actuels en matière de droit des marchés publics et écrits par des spécialistes triés sur le volet dans ce domaine du droit à la fois si fascinant mais si complexe.

Overzicht van de meest voorkomende afkortingen – Table des principales abréviations

Préface – Ten geleide 2022

Barometer overheidsopdrachten (2000-2021) – Baromètre des marchés publics (2000-2021)

LOÏC DE WILDE


Wet- en regelgeving – Législation et réglementation

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de in 2021 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2021


Rechtspraak – Jurisprudence

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2021 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2021

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2021

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en EVI MEES – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2021

MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2021


Thema-artikelen – Articles thématiques

BAUDOUIN HEUNINCKX – La participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics passé par une simplification holistique de la législation belge

MATTHIAS CASTELEIN en ANTON DE WEERDT – De lokroep van groene en sociale overheidsopdrachten – Weinig ‘duurzame’ verbeteringen in België?

CYRILLE DONY – Chiffre d’affaires requis dans le cadre de la sélection: notions et contours

STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN – De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?

MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – L’obligation d’information des différents intervenants à un marché public de travaux

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De (al dan niet) toepassing van artikel 871bis Ger.W. inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in het overheidsopdrachtencontentieux

GAËL TILMAN – De la frontière (parfois) tenue entre rectification et modification d’une offre

STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Precommercial procurement: een hefboom voor innovatie?

ELKE CASTELEYN – De borgtocht: appeltje voor de dorst?

AURÉLIEN VANDEBURIE et LOTFI BOUHYAOUI – La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée?

SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – “Asjemenou!” De sanctie van de substantiële onregelmatigheid van de offerte ingevolge het niet of gebrekkig bijvoegen van het UEA – Enkele kritische bedenkingen vanuit het EU-recht en het Nederlandse recht

JENS MOSSELMANS en DANIEL CORTEZ CAZAS – Aanbestedende overheid: het ene rechtscollege is het andere niet? De toepassing van de belangenconflictenregeling

JÉRÔME DENAYER – La hausse des prix des matériaux: quelle conséquence pour les marchés publics de travaux?

ANKE MESKENS – Gebruik van de raamovereenkomst in het licht van recente jurisprudentiële ontwikkelingen: als een (tweesnijdend) zwaard van Damocles boven het hoofd van de aanbesteder?

BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Limiter le nombre de candidats: avec quels critères?

VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Het dynamisch aankoopsysteem (D.A.S.) in de praktijk

DOMINIQUE GÉRARD et SOPHIE LEROY – Droits intellectuels et fin du marché

TONY MORTIER – Ziekenhuizen, een ander soort aanbesteders?

MAXIME VANDERSTRAETEN et ANTOINE GEORIS – Négocier un marché public: de la théorie à la pratique

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De reductie van kandidaten in het selectieproces

MATHIEU THOMAS et LEA TREFON – Le système de qualification dans les secteurs spéciaux : à quoi ça sert et comment ça marche?

JAN DE LEYN – Verhaal halen bij overheidsopdrachten: naar een klokkenluidersparadigma?

JULIE PIROTTE et MARIE VASTMANS – Irrégularités, erreurs et omissions: comment réagir?

KATRIJN VERMEULEN – Vervanging van een onderaannemer tijdens de plaatsingsprocedure: beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid in het licht van recente rechtspraak

JULIEN GAUL – Confidentialité, sélection, exclusion et spécifications techniques: un peu de tout dans l’arrêt C-927/19 de la Cour de Justice

JOCHEN OOMS en SOPHIE GOOSSENS – Schadebeperkingsplicht bij een onwettige gunning?

BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS – La réquisition, une alternative aux marchés publics?

JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De erkenning van aannemers: voor wie, wanneer en waarvoor?

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, SANDRINA PROCEK et JULIEN FELTZ – Les marchés publics de conception-réalisation: du triangle classique à la VEFA

CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Artikel 38/11 AUR: Over al dan niet gezwartepiet

KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et MATHIEU DEKLEERMAKER – Centrale d’achat, marché conjoint et marché public pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur – Points d’attention dans les procédures de recours devant le Conseil d’État

KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – De private zorginstellingen en de overheidsopdrachtenregelgeving: business as usual of nog altijd een (kop)zorg?

FLORE VERHOEVEN – Quelle marge de manoeuvre pour le pouvoir adjudicateur face à des offres incomplètes? Principes et contours des demandes de compléments d’information

KRIS LEMMENS, CÉDRIC VANDEKEYBUS en INE VERBELEN – Het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten: onbekend maakt onbemind?

PHILIPPE HOREMANS – Entretien imaginaire – En hommage à M° Ann Lawrence Durviaux


In memoriam Ann Lawrence Durviaux


Gepubliceerde rechtsleer – Doctrine publiée

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2021 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2021

De editors – Les éditeurs

De auteurs – Les auteurs

Repertorium – Répertoire

Trefwoordenregister – Index des mots clefs

YOURI MUSSCHEBROECK – Overzicht van de in 2021 gepubliceerde Europese en Belgische wet- en regelgeving relevant voor het overheidsopdrachtenrecht

SAMUEL WAUTHIER et SÉVERINE MONJARDEZ – Aperçu de la législation et de la réglementation européenne et belge en matière de marchés publics, publiées en 2021

KRIS WAUTERS en TESS VAN GAAL – Kroniek Rechtspraak Hof van Justitie 2021 inzake overheidsopdrachten

CONSTANT DE KONINCK – Chronique de jurisprudence de la Cour de justice en matière de marchés publics anno 2021

PATRICK THIEL – Chronique de jurisprudence judiciaire 2021

PETER FLAMEY, CONSTANT DE KONINCK, GLENN DECLERCQ en EVI MEES – Kroniek rechtspraak overheidsopdrachten Raad van State anno 2021

MAËLLE RIXHON – Chronique de jurisprudence du Conseil d’État en matière de marchés publics anno 2021

BAUDOUIN HEUNINCKX – La participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics passé par une simplification holistique de la législation belge

MATTHIAS CASTELEIN en ANTON DE WEERDT – De lokroep van groene en sociale overheidsopdrachten – Weinig ‘duurzame’ verbeteringen in België?

CYRILLE DONY – Chiffre d’affaires requis dans le cadre de la sélection: notions et contours

STEPHANIE MORAS en KRISTOF UYTTERHOEVEN – De indieningsvoorwaarden voor klachten en verzoeken: een reis met hindernissen?

MARIE VASTMANS et ALICE TROISFONTAINES – L’obligation d’information des différents intervenants à un marché public de travaux

ISABELLE COOREMAN en MAXIM LECOMTE – De (al dan niet) toepassing van artikel 871bis Ger.W. inzake de bescherming van bedrijfsgeheimen in het overheidsopdrachtencontentieux

GAËL TILMAN – De la frontière (parfois) tenue entre rectification et modification d’une offre

STEVEN VAN GARSSE en ALEXANDER VERSCHAVE – Precommercial procurement: een hefboom voor innovatie?

ELKE CASTELEYN – De borgtocht: appeltje voor de dorst?

AURÉLIEN VANDEBURIE et LOTFI BOUHYAOUI – La sanction de l’absence du Document Unique de Marché Européen, dûme(nt) proportionnée?

SIMON VERHOEVEN en ELLEN WOUTERS – “Asjemenou!” De sanctie van de substantiële onregelmatigheid van de offerte ingevolge het niet of gebrekkig bijvoegen van het UEA – Enkele kritische bedenkingen vanuit het EU-recht en het Nederlandse recht

JENS MOSSELMANS en DANIEL CORTEZ CAZAS – Aanbestedende overheid: het ene rechtscollege is het andere niet? De toepassing van de belangenconflictenregeling

JÉRÔME DENAYER – La hausse des prix des matériaux: quelle conséquence pour les marchés publics de travaux?

ANKE MESKENS – Gebruik van de raamovereenkomst in het licht van recente jurisprudentiële ontwikkelingen: als een (tweesnijdend) zwaard van Damocles boven het hoofd van de aanbesteder?

BRICE ANSELME et JEAN-MARC WOLTER – Limiter le nombre de candidats: avec quels critères?

VÉRONIQUE CHRISTIAENS en MARNIX DE SMEDT – Het dynamisch aankoopsysteem (D.A.S.) in de praktijk

DOMINIQUE GÉRARD et SOPHIE LEROY – Droits intellectuels et fin du marché

TONY MORTIER – Ziekenhuizen, een ander soort aanbesteders?

MAXIME VANDERSTRAETEN et ANTOINE GEORIS – Négocier un marché public: de la théorie à la pratique

JOOST BOSQUET en GERT OP DE BEECK – De reductie van kandidaten in het selectieproces

MATHIEU THOMAS et LEA TREFON – Le système de qualification dans les secteurs spéciaux : à quoi ça sert et comment ça marche?

JAN DE LEYN – Verhaal halen bij overheidsopdrachten: naar een klokkenluidersparadigma?

JULIE PIROTTE et MARIE VASTMANS – Irrégularités, erreurs et omissions: comment réagir?

KATRIJN VERMEULEN – Vervanging van een onderaannemer tijdens de plaatsingsprocedure: beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid in het licht van recente rechtspraak

JULIEN GAUL – Confidentialité, sélection, exclusion et spécifications techniques: un peu de tout dans l’arrêt C-927/19 de la Cour de Justice

JOCHEN OOMS en SOPHIE GOOSSENS – Schadebeperkingsplicht bij een onwettige gunning?

BERNARD DE COCQUÉAU et FRANÇOIS PAULUS – La réquisition, une alternative aux marchés publics?

JORIS WOUTERS en GEERT VAN ENGELGEM – De erkenning van aannemers: voor wie, wanneer en waarvoor?

JEAN-FRANÇOIS JAMINET, SANDRINA PROCEK et JULIEN FELTZ – Les marchés publics de conception-réalisation: du triangle classique à la VEFA

CHRISTOPHE LENDERS en CINDY MEYNENDONCKX – Artikel 38/11 AUR: Over al dan niet gezwartepiet

KIM ERIC MÖRIC, CÉLINE ESTAS et MATHIEU DEKLEERMAKER – Centrale d’achat, marché conjoint et marché public pour le compte d’un autre pouvoir adjudicateur – Points d’attention dans les procédures de recours devant le Conseil d’État

KOEN DE PUYDT en ALINE HEYRMAN – De private zorginstellingen en de overheidsopdrachtenregelgeving: business as usual of nog altijd een (kop)zorg?

FLORE VERHOEVEN – Quelle marge de manoeuvre pour le pouvoir adjudicateur face à des offres incomplètes? Principes et contours des demandes de compléments d’information

KRIS LEMMENS, CÉDRIC VANDEKEYBUS en INE VERBELEN – Het proportionaliteitsbeginsel in overheidsopdrachten: onbekend maakt onbemind?

PHILIPPE HOREMANS – Entretien imaginaire – En hommage à M° Ann Lawrence Durviaux

CONSTANT DE KONINCK en/et PETER FLAMEY – Overzicht van in 2021 gepubliceerde rechtsleer – Aperçu de la doctrine publiée en 2021

Commandez les éditions précédentes

Des bestsellers juridiques annuels avec des contenus pratiques.
Découvrez en détails le contenu des éditions précédentes.

La dernière
édition

245 € htva*

 • Chronique des Marchés Publics 2022-2023

  En stock

*Hors frais de port 14 € HTVA par livre.

Anciennes editions
au choix

À partir 125 € htva*

 • Un choix parmi de nombreuses éditions

*Hors frais de port 14 € HTVA par livre.

Formule
abonnement

210 € htva par an*

*La durée minimale de l’abonnement est de deux (2) éditions consécutives. Après cette durée, pour résilier votre abonnement, veuillez nous envoyer un e-mail deux (2) mois avant la date d’anniversaire de votre commande à l’adresse books@ebp.be. Hors frais de port 14 € HTVA par ouvrage. Le prix de l'abonnement annuel peut évoluer d'année en année mais sera toujours plus avantageux qu'un achat a la pièce de la dernière édition.

Pack de
4 Chroniques

455 € htva*

 • 4 Chroniques différentes

*Valable uniquement pour les éditions disponibles et différentes. Non valable pour les futures éditions. Hors frais de port 14 € HTVA par ouvrage (au total 56 € HTVA pour les 4).

Commander

Scroll to Top