De stappen van een overheidsopdracht door EBP

Onze experts staan tot uw dienst in alle fasen van een overheidsopdracht

Het volledige proces van een overheidsopdracht stap voor stap uitgelegd

Overheidsopdrachten zijn complex en vereisen striktheid, discipline en een zeer goede kennis van wetgeving en goede praktijken.

EBP Consulting heeft reeds duizenden projecten ondersteund en kan u op elk niveau bijstaan, of u nu een administratie of een onderneming bent.

Ontdek in detail de verschillende fasen van een overheidsopdracht en het belang ervan in relatie tot uw activiteit.

 • 1. Phase de préparation

  1. Voorbereidingsfase

  De voorbereidingsfase is van cruciaal belang om te bepalen wat de behoefte is die het voorwerp zal uitmaken van de toekomstige overheidsopdracht.

 • Voor de administratie

   Voor de administratie

  • De behoeften identificeren door middel van prospectie
  • De benodigde middelen identificeren
  • De contouren van de opdracht bepalen
 • Voor de private onderneming

  Voor de private onderneming

  • De opdracht identificeren (Tenderscan)
  • Uzelf kenbaar maken aan de administratie (accreditatiedossiers)
  • Uw producten voorstellen aan de administratie
  • Reageren op raadplegingen of verzoeken om advies van de administratie.
 • 2. Opmaakfase

  2. Opmaakfase

  Na het identificeren van de verschillende behoeften en vereisten (voorwerp, type, raming enz.), zal de administratie het bijzonder bestek opmaken volgens de te gebruiken procedure.

 • Voor de administratie

  Voor de administratie

  • Schatting van de opdrachtwaarde
  • Keuze van het type opdracht
  • Bepaling van de structuur (opties, varianten, percelen, posten)
  • Opmaak van de opdrachtdocumenten (bijzonder bestek, inventaris of, beroep op de draagkracht van derden, UEA...)
 • Voor de private onderneming

   Voor de private onderneming

  • Geen actie
 • 3. Bekendmakingsfase

  3. Bekendmakingsfase

  Nadat het bestek is opgemaakt, wordt de overheidsopdracht via de juiste media bekendgemaakt of voor raadpleging naar bedrijven gestuurd.

 • Voor de administratie

  Voor de administratie

  • Voorbereiding van de aankondiging van de opdracht en bekendmaking via E-Notification in het BDA of het Publicatieblad van de Europese Unie.
  • Ter beschikking stellen van de opdrachtdocumenten
  • Raadpleging van verschillende bedrijven
 • Voor de private onderneming

  Voor de private onderneming

  • Overheidsopdrachten identificeren
  • Een visitekaartje aanmaken op E-Notification
  • Een offerte opmaken
  • Een UEA invullen
  • Een offerte indienen via E-Tendering
  • Uw gekwalificeerde elektronische handtekening controleren
 • 4. Selectiefase

  4. Selectiefase

  De administratie ziet er bij de selectie van ondernemingen op toe dat zij niet van de gunningsprocedure worden uitgesloten (verificatie van de uitsluitingsgronden) en dat zij over de vereiste draagkracht beschikken om de overheidsopdracht uit te voeren (selectiecriteria).

 • Voor de administraties

  Voor de administraties

  • Het UEA controleren
  • Digiflow-Telemarc controleren
  • Het (de) strafblad(en) controleren
  • Het antwoord op de selectiecriteria analyseren
  • Om aanvullende informatie of verduidelijking verzoeken
 • Voor de private ondernemingen

  Voor de private ondernemingen

  • Het UEA correct invullen
  • Bewijzen voorleggen om als een ernstige inschrijver te worden beschouwd
  • Corrigerende maatregelen voorstellen
 • 5. Gunningsfase

  5. Gunningsfase

  De inschrijver die de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend, wordt gekozen als opdrachtnemer. De overheidsopdracht wordt dus aan hem gegund.

 • Voor de administraties

  Voor de administraties

  • Analyse van de regelmatigheid
  • Toepassing van de gunningscriteria
  • Onderhandeling
  • Opmaak van de gemotiveerde gunningsbeslissing
  • Kennisgeving van de gemotiveerde gunningsbeslissing
  • Toepassing van de standstill-termijn
  • Beroep tot schorsing
 • Voor de private onderneming

  Voor de private onderneming

  • Nauwkeurig antwoord op verzoeken om verduidelijkingen en aanvullingen, op prijsverantwoordingen
  • Onderhandelen om het Best And Final Offer (BAFO) voor te leggen
  • De gemotiveerde gunningsbeslissing begrijpen
  • Beroep tot schorsing
  • Conclusies trekken voor de volgende opdracht
 • 6. Uitvoeringsfase

  6. Uitvoeringsfase

  De opdrachtnemende inschrijver voert de opdracht uit overeenkomstig zijn offerte en de bepalingen van het door de administratie opgemaakte bijzondere bestek.

 • Voor de administratie

  Voor de administratie

  • Uitgifte van bestelbons
  • Opleveringen (voorlopig/definitief)
  • Betaling
  • Maatregelen van ambtswege in geval van tekortkomingen
  • Opdrachtwijzigingen
  • Beëindiging van de opdracht
 • Voor de private onderneming

  Voor de private onderneming

  • Uitvoering van de missie
  • Afgifte van facturen
  • Borgstelling
  • Verzekeringen

Neem contact met ons op