De Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten

Hier vindt u de meest recente wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten

De teksten betreffende overheidsopdrachten in België en op Europees niveau

De specifieke regels voor overheidsopdrachten worden op verschillende niveaus vastgesteld en zijn afhankelijk van het geraamde bedrag, het soort opdracht (werken, leveringen of diensten), de aanbestedende dienst, enz.

Door middel van haar richtlijnen zet Europa de globale lijnen voor overheidsopdrachten uit.

Elke lidstaat zet deze richtlijnen om in nationaal recht. In België worden de richtlijnen omgezet door middel van wetten en koninklijke besluiten, die worden geïnterpreteerd in het licht van de rechtspraak van de Raad van State en de Rechtbank van eerste aanleg.

Het is van essentieel belang om op de hoogte te zijn van de meest actuele wetgeving, om onaangename verrassingen tijdens de procedure te voorkomen. EBP Consulting centraliseert alle benodigde informatie voor u.

benl_ebp_triangle_lois_V2

Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

UEA

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/7 van de Commissie van 5 januari 2016 houdende standaardformulier voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

application/pdf UEA (nl)

Richtlijn 2014/55/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2009/81/EG
Richtlijn 2004/18/EG
Richtlijn 2004/17/EG
Richtlijn 92/13/EEG
Richtlijn 89/665/EEG

Wetgeving inzake overheidsopdrachten

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016

Wet van 13 augustus 2011
Wet van 17 juni 2013
Wet van 15 juni 2006
Wet van 24 december 1993 – Geconsolideerde tekst – Versie 25 februari 2010

Koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten

Koninklijk besluit 2019

Koninklijk besluit tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies

Koninklijk besluit 2018
Koninklijk besluit 2017
Koninklijk besluit 2014
Koninklijk besluit 2013
Koninklijk besluit 2012
Koninklijk besluit 2011
Koninklijk besluit 2010
Koninklijk besluit 1998
Koninklijk besluit 1996

Reglementering

Artikel 57 van de wet van 17 juni 2016

Wanneer kan een opdracht in gedeelten gebruikt worden? Hoe moet een dergelijke opdracht worden geïmplementeerd? Dit zijn onder meer de vragen die worden beantwoord in de richtsnoeren van 4 mei 2020 van de Commissie voor de Overheidsopdrachten. Deze richtsnoeren zijn opgesteld op basis van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 en stellen een wettelijk kader vast voor de opdrachten in gedeelten.

Ministeriële besluiten tot wijziging van de bekendmakingsdrempels

Drempels

Drempels van toepassing vanaf 1 januari 2022 (doc. 7)

Ministerieel besluit van 8 december 2020 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2017 betreffende de concessieovereenkomsten en de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied.

De rechtspraak en rechtsleer inzake overheidsopdrachten

De rechtspraak en rechtsleer evolueren dagelijks mee met de gevallen.

Wij bieden verschillende methoden aan om u te informeren en om u in staat te stellen de overheidsopdrachten beter te beheersen.

Adviesverlening

Ontvang praktische hulp en op maat gemaakt advies voor al uw activiteiten op het gebied van overheidsopdrachten. Onze consultants zijn zowel op afstand als op locatie beschikbaar. 

Jaarboek Overheidsopdrachten

Volledig en praktisch naslagwerk: meer dan 1.000 pagina's met commentaren op de rechtspraak, bijdragen uit de rechtsleer en actualiteit rond overheidsopdrachten.

Individuele of groepscursussen

Van introductie tot vervolmaking: meer dan 200 opleidingen op het gebied van overheidsopdrachten voor zowel de openbare als de privésector.

Congressen en seminaries

Onze events stellen administraties en bedrijven in staat elkaar te ontmoeten en op de hoogte te blijven van de rechtspraak en actualiteiten op het gebied van overheidsopdrachten.

Alle wetgeving inzake overheidsopdrachten in één keer downloaden?

Vul dit formulier in en wij sturen u een dossier met alle richtlijnen, wetten en koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten in België.