Welke reflexen moet een aanbesteder in deze moeilijke tijden aannemen?

Uw vragen over de impact van het coronavirus

 • Hoe zit het met de start van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten in deze crisisperiode?
 • Op gewestelijk niveau heeft het Waalse Gewest de "wettelijke" termijnen opgeschort. Wat is de situatie op federaal niveau voor overheidsopdrachten
 • Meer specifiek in het kader van contracten voor werken, is het ‘stil leggen van de werven’ aan te bevelen ?

Heeft u ook vragen over deze nieuwe situatie? Neem contact met ons op en we zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 

EBP Consulting

Zodra de epidemie als zodanig op het politieke niveau wordt behandeld, moet de uitvoerende tak ernaar handelen. Het recht inzake overheidsopdrachten is, in lekentaal, niet voorbereid op de huidige situatie.
Het is aan de aanbestedende diensten om alle maatregelen van gezond verstand te nemen die deze situatie vereist.

Bedrijven, al dan niet van goede wil, worden rechtstreeks en onrechtstreeks geconfronteerd met de gevolgen van de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Zelfs als ze niet gedwongen worden hun deuren te sluiten, krijgen ze geen bestellingen meer voor apparatuur en materialen, althans niet binnen de normale tijdsbestekken.
Zij hebben geen toegang meer tot bepaalde quarantainegebieden en zijn verplicht om alle preventieve maatregelen ten aanzien van hun personeel na te leven, wat hun werk zeker verstoort.
De onrechtstreekse gevolgen voor de bedrijven komen van hun werknemers, die zelf ziek kunnen worden, zich om familieleden bekommeren of voor hun kinderen moeten zorgen.
Deze periode is zeker complex in het nakomen van verplichtingen die dateren van vóór de epidemie.

3 verschillende fasen voor overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten kunnen zich in 3 verschillende fasen bevinden: die in voorbereiding, die in de gunningsfase en die in uitvoering.

Nu kunnen de aanbestedende overheden meer dan ooit de tijd nemen om gewetensvol de overheidsopdrachten voor de komende maanden voor te bereiden. Er is geen reden om je te haasten, integendeel. Het is nu tijd om:

 • de publicatie van een reeks aankondigingen van opdrachten uit te stellen
 • of te voorzien in verlengde termijnen voor de indiening van verzoeken tot deelneming en offertes.
Covid 19 en overheidsopdrachten: welke gevolgen?

Het ideaal lijkt de combinatie van deze twee opties te zijn, waarbij ondernemers deze intense periode van telewerk kunnen benutten om kwaliteitsvolle offertes af te leveren voor de opdrachten die zich daartoe lenen. En, omgekeerd, om die opdrachten in de koelkast te zetten die een investering vergen die in deze periode niet haalbaar is (bijvoorbeeld wanneer een bezoek van de locatie verplicht is en die zich in een besmet gebied bevindt).

Voor reeds bekendgemaakte opdrachten moet de uiterste termijn voor de indiening van de offertes in voorkomend geval worden verlengd. Onder de publicatiedrempels zou de aanbesteder contact moeten opnemen met de geraadpleegde ondernemingen om te bepalen of uitstel noodzakelijk is. Dit zal ingewikkelder zijn bij procedures met bekendmaking, maar niets belet de aanbesteders om contact op te nemen met bepaalde ondernemingen die in de betrokken sector actief zijn, teneinde de stemming te peilen en dienovereenkomstig te handelen.

Wat de lopende werkzaamheden betreffen, zal de aan te nemen houding een gevaarlijke evenwichtsoefening zijn tussen, enerzijds, de noodzaak om bepaalde projecten op tijd af te ronden en, anderzijds, een constructieve en begripvolle reactie. Alvorens de schroeven ten opzichte van de bedrijven aan te draaien of te veel toegevingen te doen, zou het voor de gesubsidieerde projecten goed zijn om een dialoog aan te gaan met de subsidiërende overheid, om zo de onzekerheid over de gevolgen van een vertraging als gevolg van de huidige gezondheidscrisis weg te nemen.

Afgezien van deze budgettaire overwegingen, geldt het volgende:

 • Vraag jezelf af of een vertraging echt nadelig voor je is.
 • Probeer de opdrachten waarvan de uitvoering absoluut moet worden voortgezet, te scheiden van de opdrachten waarvoor een vertraging kan worden getolereerd.
 • Concentreer je op deze opdrachten die blijvende aandacht nodig hebben.
 • Praat met de opdrachtnemers om oplossingen te vinden, noodzakelijkerwijs door middel van wederzijdse compromissen.

Doe niet alsof je alleen bent, we zitten allemaal in dezelfde boot.

Stel ons uw vragen

De groep EBP

 

Internationaal

 

Algemene informatie

 
EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be

Uw vragen over de impact van het coronavirus

 • Quid du lancement de procédures de passation en cette période de crise ? 
 • Au niveau régional, la Région Wallonne a suspendu les délais « légaux ». Qu’en est-il au niveau du Fédéral pour les marchés publics ?
 • Dans le cadre plus particulier des marchés de travaux, est-il recommandé de « stater » ? 

Heeft u ook vragen over deze nieuwe situatie? Neem contact met ons op en we zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden. 

EBP Consulting

De planeet beeft in deze coronatijden. Regeringen proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan maar hebben te maken met burgers die soms weinig geneigd zijn de nodige inspanningen te leveren. Zij die er tot voor kort alleen maar begrotingsdiscussies aan wijdden, prijzen nu de gezondheidswerkers. Ze hebben het zwaar te verduren, maar houden stand. De wereldeconomie stort in en de beurzen zijn in paniek. Het in quarantaine plaatsen van vele steden en regio's en de tijdelijke onderbreking van een groot deel van het luchtverkeer compenseren de gemiste inspanningen na het klimaatverdrag van Parijs. Dieren blijven gespaard van de ziekte en huisdieren worden verwend nu heel wat mensen telewerken. Het leven vertraagt, maar zet zijn weg voort op onze mooie planeet.

Maar hoe zit het met overheidsopdrachten? Betalen zij ook het gelag van deze epidemie? Uiteraard. Liggen deze contracten stil of worden ze in ieder geval ernstig vertraagd? Zeker. Toch erkent de Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten overmacht niet als een geldige rechtvaardiging voor deze vertragingen. Herzieningsclausules kunnen weliswaar betrekking hebben op onvoorzienbare elementen, zowel in hoofde van de aanbesteder als in hoofde van de opdrachtnemer, maar het begrip overmacht maakt geen integraal deel uit van de regelgeving.

Overheidsopdrachten op de proef gesteld

De doortocht van het coronavirus zal de sterke en zwakke punten van ons gezondheidssysteem, de regionale en internationale samenwerking en de digitale capaciteit van het onderwijs blootleggen. Maar het zal ook het startschot zijn voor een lange reflectie over de werking van de overheidsopdrachten in België.

Wie zal, nu we ons niet op overmacht kunnen beroepen, de kosten van deze pandemie dragen? De aanbesteders? De opdrachtnemers? Elk de helft? De overheid of de verzekeringsmaatschappijen? Het antwoord hierop is niet onmiddellijk duidelijk. Toch staat vast dat, gezien de groeiende kwetsbaarheid van heel wat bedrijven, de opdrachtnemers opgelucht zullen zijn om af te hangen van de publieke sector, die bekendstaat als een soms trage, maar standvastige en betrouwbare schuldenaar.

Aanbesteders gevangen tussen 2 vuren

De federale overheid heeft besloten om flexibeler te reageren op de hangende vragen door geen boetes of sancties op te leggen aan de opdrachtnemers, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de vertraging of het niet uitvoeren van een prestatie te wijten is aan het huidige gezondheidsklimaat.

Bedrijven en zelfstandigen, medecontractanten van de centrale overheid, zullen deze aankondiging naar alle waarschijnlijkheid toejuichen. Maar niet iedereen die voor andere overheden werkt, kan een dergelijke flexibiliteit verwachten. Kunnen we echter kritiek hebben op een beetje meer vastberadenheid van andere aanbestedende diensten, die garant staan voor het budget van de gemeenschap? Moeten we, onder het voorwendsel van een gezondheidscrisis, elke contractbreuk tolereren? Hoe kunnen zij hun eigen belangen veiligstellen met respect voor de reële beperkingen waarmee hun medecontractant wordt geconfronteerd? Wat zou de juiste houding zijn om het delicate evenwicht van billijkheid te bewaren? 

Stel ons uw vragen

De groep EBP

 

Internationaal

 

Algemene informatie

 
EBP • Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6, 1090 Brussel • Tel.: +32 (0)2 894 56 05 • Fax: +32 (0)2 706 23 89 • seminars@ebp.be • www.ebp.be